W naszej szkole rozpoczyna pracę Szkolne Koło PCK

 Działalność PCK obejmuje całą społeczność szkolną, gdyż opiera się na zasadzie dobrowolności, humanitaryzmu i aktywności oraz spontanicznym udziale młodzieży w życiu szkoły na rzecz danej społeczności lokalnej. Praca społeczna na terenie szkoły rozbudza poczucie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, uczy postawy kierowania się dobrem ogółu i odgrywa istotną rolę w procesie wychowania moralnego. Poprzez działalność kształtujemy wśród uczniów postawy altruistyczne. Program jest dostosowany do rozwoju psychicznego i intelektualnego ucznia. Dziecko powinno znać możliwość oddziaływania na własne zdrowie. Działalność szkolnego koła PCK stwarza dzieciom sposobność do ukształtowania postaw i wartości, które ułatwiają im dokonywanie wyborów znaczących dla obecnego i przyszłego życia. Uczy rozwijać u dzieci poczucie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

Cele Szkolnego Koła PCK

  • Kształtowanie humanitarnej wrażliwości społecznej uczniów;
  • Wyrabianie postaw gotowości pomocy innym;
  • Rozwijanie kultury zdrowotnej – wyrabianie nawyków przestrzegania higieny w życiu codziennym;
  • Działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej oraz zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom i nałogom.

Zarząd PCK

 Przewodnicząca –Nadia Szarek  klasa  6 D

 Zastępca –Maria Racoń klasa 6 D

 Sekretarz –Róża Franczyk   klasa 6 D

 Skarbnik –Nicola Hojnor  klasa 6 D