Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA  DOSTEPNOŚCI 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Sączu dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowe: htts//sp2.ns zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z póź. zm.) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE)2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności internetowej i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 18 października 2022 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1 marca 2023 r.

 

Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Agnieszka Czeluśniak;

Email: sp2@edu.nowysacz.pl

Telefon: 18 443 83 85, + 48 664 341 166

Status pod względem zgodności z ustawą

Wyłączenia 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnej podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłaczeń wymienionych poniżej:

– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które mogą być niedostępne cyfrowo lub w całości ponieważ:

 1. a) pochodzą z różnych źródeł,
 2. b) posiadają strukturę, w której nie ma możliwości ingerencji,
 3. c) opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innych instytucjach,
 4. d) pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystania z takich plików i osadzić teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),
 5. e) serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie,
 6. f) nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 7. g) opublikowane zostały przez wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 8. h) są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

 Dostępna strona 

 1. a) użytkownik może zwiększyć i zmniejszyć tekst, zmienić w skali szarości, uzyskać wysoki kontrast, kontrast w negatywie, jasne tło, podkreślenia linków, uzyskać czytelną czcionkę oraz za pomocą przycisku reset (odśwież) przywrócić stronę do normalnego wyglądu,
 2. b) Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające czytanie tekstu na głos,
 3. c) użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab+Enter,
 4. d) Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym oknie. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących,
 5. e) osoby zamieszczająca tekst na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metod oceny dostępności 

Oświadczenie sporządzono dnia 1 marca 2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje na temat procedury 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać:

– swoje imię i nazwisko;

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej;

– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;

– opis na czym polega problem;

– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia   w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

 Dane adresowe 

– Budynek główny Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej:

 1. Jagiellońska 32, 33-300 Nowy Sączu,

Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia:

– od ul. Jagiellońskiej, które jest wyjściem ewakuacyjnym;

– od podwórka szkolnego dostępne dla uczniów, ich rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły i interesantów,

– od podwórka szkolnego dostępne dla pracowników szkoły, pracowników kuchni szkolnej oraz interesantów.

Budynek szkoły składa się z dwóch kondygnacji, na które prowadzą schody zaopatrzone w poręcze. Budynek szkoły jest budynkiem zabytkowym pod nadzorem konserwatora zabytków, korytarze są wąskie. W budynku od strony podwórka jest wysoki parter, a od  strony ul. Jagiellońskiej przechodzi w pierwsze piętro.  Na każdej kondygnacji znajdują się toalety dla chłopców i dziewczynek, które nie są dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych.. Na terenie szkoły funkcjonuje stołówka, sklepik, pielęgniarka szkolna, biblioteka, świetlica. Placówka nie posiada windy, platformy, pochylni które umożliwiałyby poruszanie się po  budynku osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku na parterze przy wejściu od strony podwórka znajduje się szatnia, w której  każdy uczeń ma indywidualną szafkę zamykaną na kluczyk.

W szkole zainstalowany jest monitoring obejmujący swoim zasięgiem podwórko, korytarze i hol.

Na terenie szkoły nie funkcjonuje parking. Rodzic/prawny opiekun może tylko wjechać samochodem na podwórko szkolne  maksymalnie na 15-20 minut w cel pozostawienia dziecka w szkole.

Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla niewidomych i słabowidzących.

Można także złożyć wniosek o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

wniosek o zapewnienie dostepnosci architektonicznej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rozpatrzeniem wniosku o zapewnienie dostępności 

klauzula

Możliwość wstępu na teren szkoły z psem asystentem

Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystentem jest wyposażenie psa asystującego w uprząż, posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu  potwierdzającego  status psa asystenta i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Drugi budynek Szkoły Podstawowej Nr 2  im. Świętej Jadwigi Królowej

 1. Barbackiego 34 A, 33-300 Nowy Sącz

Do budynku szkoły prowadzi jedno wejście:

– dostępne dla uczniów, ich rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły i interesantów.

Budynek szkoły składa się z parteru i jednej kondygnacji, na którą prowadzą schody zaopatrzone w poręcze. Na parterze i pierwszej kondygnacji znajdują się toalety dla chłopców i dziewczynek, które nie są dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych.. Na terenie szkoły funkcjonuje świetlica. Placówka nie posiada windy, platformy, pochylni które umożliwiałyby poruszanie się po  budynku osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na terenie szkoły nie funkcjonuje parking.

Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla niewidomych i słabowidzących.

Możliwość wstępu na teren szkoły z psem asystentem

Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystentem jest wyposażenie psa asystującego w uprząż, posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu  potwierdzającego  status psa asystenta i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Skargi i odwołania

Nie dotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną:

Organ nadzorujący:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

 1. aleja „Solidarności” 77, 00-090 Warszawa

E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Tel. 22 551 77 00