Ósmoklasisto!

Najważniejsze informacje dla ósmoklasistów:

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/10/zarzadzenie-nr-56-mko.pdf

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/10/zal.-1_konkursy-przedmiotowe_2024-2025.pdf

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/10/zal.-2_konkursy-tematyczne_2024-2025.pdf

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/10/zal.-3_zawody-wiedzy-artystyczne-i-sportowe_2024-2025.pdf

Informacje ogólne na temat egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty w 2024 roku  zostanie przeprowadzony w terminie 14-16 maja. Pierwszego dnia uczniowie przystąpią do testu z języka polskiego, drugiego z matematyki i trzeciego z języka angielskiego lub innego wybranego języka obcego. Wszystkie egzaminy rozpoczynają się punktualnie o godz. 9.00. Dla uczniów , którzy nie przystąpią do egzaminu w tym czasie, przewidziany jest termin dodatkowy
w dniach 10 – 12 czerwca 2023 r.

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut, z matematyki 100 minut, a z języka obcego 90 minut. Czas na rozwiązanie testów może być wydłużony dla uczniów, którzy uzyskają odpowiednie zaświadczenia. Wyniesie on wówczas odpowiednio: 180 minut z języka polskiego, 150 minut z matematyki i 135 minut z języka obcego.

Na egzaminie znajdują się zarówno zadania otwarte jak i zamknięte. Zakres materiału obowiązujący na egzaminie wyznaczają wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych. Wymagania te są opisane w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego  w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w terminie majowym i czerwcowym zostaną podane tego samego dnia tj. 3 lipca 2024 r. Zaświadczenia zostaną przekazane szkołom do 6 lipca i tego samego dnia zostaną wydane uczniom. Poza informacją o wyniku procentowym, jaki uzyskał dany uczeń, na wydanym zaświadczeniu znajdzie się informacja dotycząca uzyskanego wyniku centylowego. Jest to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty są uczniowie, którzy zostali laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z przedmiotu najwyższego wyniku.

Oferty przesłane do naszej szkoły z prośbą o przedstawienie uczniom klas ósmych.