Projekt 10.1.3

„Projekt nr RPMP.10.01.03-12-0387/16-00, pod nazwą: „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów  i nauczycieli szkół podstawowych  i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”

1. Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

  1. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
  2. Głównym celem Projektu jest:
  3. a) rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych;
  4. b) rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu;
  5. c) wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną.
  6. Zakres wsparcia w ramach Projektu:

W ramach Projektu przewidziane są następujące Formy wsparcia:

  1. a) realizacja zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 8, Szkole Podstawowej nr 9, Szkole Podstawowej nr 14, Szkole Podstawowej nr 15, Szkole Podstawowej nr 17, Szkole Podstawowej nr 20, Szkole Podstawowej nr 15 (Gimnazjum nr 9), Szkole Podstawowej nr 16 (Gimnazjum nr 10) z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych;
  2. b) wyposażenie Szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK, wyposażenie pracowni w narzędzia nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki;
  3. c) pomoc stypendialna min. na rozwój umiejętności porozumiewania się w językach obcych dla uczniów szkół podstawowych w Nowym Sączu;
  4. d) rozwój kompetencji i umiejętności nauczycieli szkół podstawowych w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz TIK.                                       

 

Harmonogram na:

kwiecien

maj

Do pobrania: harmonogram1,2

Korekta harmonogramu na luty, harmonogram na marzec

Projekt 10.1.3 –  Sprawozdanie stypendialne – załącznik 8 

Zał. nr 8 Sprawozdania IPREU z nazwa projektu 2 cele

Do pobrania: zmiana

Do pobrania zarządzenie: zarzadenieprojekt1