,,Natalia i Antek w świecie wielkiej matematyki’’

Klasa I B w roku szkolnym 2022/2023 bierze udział w projekcie edukacyjnym ,,Natalia i Antek w świecie wielkiej matematyki’’.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i rozwijanie u dzieci zainteresowania matematyką poprzez wykonywanie zadań metodą projektu.
Cele szczegółowe:
 1.  popularyzacja matematyki;
 2.  tworzenie warunków do różnorodnej aktywności ucznia w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
 3.  podniesienie u ucznia motywacji do nauki matematyki;
 4.  rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych ucznia;
 5.  rozwijanie uzdolnień ucznia;
 6.  umożliwienie odniesienia sukcesu w nauce matematyki;
 7.  rozwijanie wyobraźni przestrzennej;
 8.  rozwijanie samodzielności, korzystanie z posiadanej wiedzy w sposób twórczy;
 9.  rozwijanie kompetencji cyfrowych ucznia i nauczyciela;
 10.  kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego;
 11.  aktywizowanie ucznia, zachęcanie do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów;
 12.  promocja placówki oświatowej, rozwijanie współpracy między nauczycielami;
 13. kształcenie na odległość.

zobacz plakat_

Wychowawca

Urszula Szot- Mietz