Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.

 

Wracamy czasowo do nauki zdalnej

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej.

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół. Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną  w domu.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach .

Dyrektor szkoły, może udostępnić pomieszczenia w szkole do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podstawa prawna:   Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br

INFORMACJA  DLA  UCZNIÓW  klas     4 – 8

SP 2  w Nowym Sączu

Uczniowie  klas  4 – 8  kontynuują  naukę  w trybie  zdalnym.

Uczniowie  klas  ósmych   nadal  uczestniczą w konsultacjach  indywidualne                                  lub   w małych grupach,  zdalnie  lub na terenie  szkoły.

EDUKACJA  WCZESNOSZKOLNA

KLASY  1 -3 wracają  do  nauki  w formie  zdalnej  od  dnia  22 marca  do  11 kwietnia 2021 r

Oddziały  klas 1 – 3  uczą  się   od  22 marca  według  harmonogramów  zajęć, przesłanych  przez  wychowawczynie  klas.

Oddział  przedszkolny   pracuje   bez  zmian.

Dla  uczniów   szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19,

w  razie  potrzeby zorganizowana  będzie  opieka świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły.

Warunkiem jest wniosek rodziców.  Proszę  poinformować dyrekcję  o  takich  sytuacjach.

Również  w sytuacji trudnej  dla rodzica – brak sprzętu, w  sytuacjach  losowych,  ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną  w domu – rodzic  może  wnioskować  o  nauczanie  zdalne  realizowane  na  terenie  szkoły.

Świetlica  szkolna pracuje  stacjonarnie  dla  uczniów, którzy  będą  na  terenie  szkoły.

Dla uczniów  pozostających  w domach, od  poniedziałku  ( 22 marca) będą   prowadzone  zajęcia  w blokach  tematycznych przez  opiekunów świetlicowych.

Aktualny  HARMONOGRAM  zajęć  będzie  podany  na  stronie  szkoły.

 

Urszula  Bajorek

Dyrektor  Szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security