Procedura obowiązująca w Szkole Podstawowej Nr 2  w Nowym Sączu dotycząca organizacji pracy biblioteki szkolnej zgodnie z wytycznymi  GIS, MZ,  MEN i  BN   dla szkół podstawowych 

Procedura obowiązująca w Szkole Podstawowej Nr 2  w Nowym Sączu dotycząca organizacji pracy biblioteki szkolnej zgodnie z wytycznymi  GIS, MZ,  MEN i  BN   dla szkół podstawowych 

 ZASADY OGÓLNE

 1. Bibliotekarze przebywający w bibliotece pracują w rękawiczkach,  noszą  osłonę nosa i ust (maseczkę ewentualnie przyłbicę)  podczas wykonywania obowiązków.
 2. Zachowują bezpieczną odległość  od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).
 3. W punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem (np. na ladzie bibliotecznej) lub innych stanowiskach obsługi czytelników ustawiona jest przesłona  ochronna (np. z pleksi)
 4. Zapewnienia się wietrzenie pomieszczeń.
 5. Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł są regularnie czyszczone i dezynfekowane.
 6. Umieszcza w widocznym miejscu, np. przed wejściem, informację o maksymalnej liczbie odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece ( 2 osoby), w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu społecznego.
 7. Godziny otwarcia biblioteki są ustalone dla zwrotu książek (np. lektur i innych)  i podane  rodzicom/uczniom,  natomiast  z wychowawcami poszczególnych oddziałów klas do zwrotu podręczników szkolnych będą wyznaczone  w  odrębnym terminie.
 8. Zmienia się miejsce dyżuru nauczyciela bibliotekarza na czas przyjmowania książek do zwrotu – parter sala 20a  /wejście od podwórka po schodkach/. 
 9. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.
 10. Organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego jest dostosowana na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego.                                                                            REALIZACJA PRZYJMOWANIA I  ZWROTÓW  MATERIAŁÓW  BIBLIOTECZNYCH  PRZEZ NAUCZYCIELA   BIBLIOTEKARZA  W  BIBLIOTECE  SZKOLNEJ
 1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne– rekomendowany przez BN okres to 72 godziny dla powierzchni plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.);  24 godz. dla papieru, tektury.
 2. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 3. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki i regały . Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć   z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować  rękawiczki.
 4. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać  książek lampami UV.
 5. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane w pudłach i torbach – można je ustawiać na podłodze.
 6. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.
 7. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową lub papierową– czynność ta nie jest rekomendowana przed odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy ograniczyć  do minimum kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.
 8. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.

III. ORGANIZACJA ZWROTÓW KSIĄŻEK I  PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH  W  BIBLIOTECE  SP2

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.
 3. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres e’mail w celu kierowania zapytań  o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń i zwrotów .
 4. Przypomina się uczniom i rodzicom zasady  zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie   z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w pełnych  kompletach, usunięcie foliowych okładek   (z wyjątkiem tych samoprzylepnych) , usuniecie zapisanych w książce ołówkiem notatek, sprawdzianów i  kartkówek,  zwrócenie uwagi na czystość  i estetykę książki – wyprostowanie pogiętych  kartek , sklejenie  rozdarcia).
 5. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonać wpłaty na konto  podane w Regulaminie wypożyczeń podręczników  w ustalonym terminie (po wcześniejszym kontakcie mailowym z bibliotekarzem)
 6. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i   nauczyciela bibliotekarza określone dni i godziny (w celu uniknięcia grupowania się osób).
 7. Uczeń /rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.
 8. Wyznaczone miejsce dyżuru nauczyciela bibliotekarza  na czas  przyjmowania książek (np. lektur i innych) do zwrotu – parter sala 20a  /wejście od podwórka po schodkach/.  Zwrot podręczników będzie w innym miejscu.
 9. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały lub stoły oraz  oznacza  datą, w której zostały przyjęte. Ułatwi to prace związane z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie, a następnie ich udostępniania.
 10. Sposób przekazania podręczników szkolnych: 

– podręczniki (pełny komplet) powinny być zapakowane w reklamówkach, które  należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa  ilość  wg  przedmiotów, kontakt do rodzica .

–  książki przynoszone są do szkoły w ustalonym z wychowawcą  terminie , a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela  bibliotekarza .

 1. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zgubienia lub zniszczenia książki rodzic zobowiązany jest do zapłaty ,  o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.
 2. Uczniowie klas 1, 4, 7 zatrzymują  podręczniki wypożyczone z biblioteki, ponieważ w  czerwcu 2020 r. książki te po upływie  3  lat użytkowania są przeznaczone do odpisu i utylizacji. Należy w nich samodzielnie  przekreślić  krzyżykiem  pieczątki czerwonym  długopisem  i pozostawić w domu do powtórki materiału lub oddać do domowej segregacji odpadów papierowych. Działanie to ma na celu ochronę zdrowia pracowników biblioteki w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19.

Zatwierdził

Dyrektor Szkoły:

 Urszula Bajorek

Nowy Sącz,  29.05.2020 r.

 Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczą organizacji pracy wszystkich typów bibliotek, również bibliotek szkolnych w zakresie ich dotyczącym.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki; https://www.bn.org.pl/; https://gis.gov.pl/