Zarządzenie dyrektora SP2

Zarządzenie Nr 18/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu

z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

w Oddziale przedszkolnym

w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie

  • 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
  • 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410),
  • 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

  • 1.
  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu w  okresie od dnia 18 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.sp2ns.pl  oraz na tablicy ogłoszeń   Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu.

  • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 18 maja 2020 r.

 

Do pobrania oświadczenie:

COVID-19-Oświadczenie i zgoda