KONKURS FOTOGRAFICZNY „FIZYKA WOKÓŁ NAS”

Organizatorzy zapraszają wszystkich uczniów do udziału w I Szkolnym Konkursie Fotograficznym

,,FIZYKA WOKÓŁ NAS”.

Temat przewodni zdjęć to dowolnie wybrane zjawiska fizyczne dostrzeżone w otaczającej przyrodzie lub świadomie wyeksponowane w przeprowadzonym przez uczniów eksperymencie.

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „FIZYKA WOKÓŁ NAS”

rok szkolny 2019/2020

  1. Organizatorzy konkursu:

Małgorzata Świerczek

Joanna Makara

Piotr Zalewski

2. Cel konkursu:

a) Zachęcanie uczniów do samodzielnego przeprowadzania eksperymentów i rejestrowania zjawisk fizycznych w otaczającym świecie.

b) Rozwijanie zainteresowań fizyką.

c) Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.

3. Zasady ogólne:

a) Konkurs jest adresowany do uczniów Naszej Szkoły.

b) Przedmiotem konkursu są autorskie prace fotograficzne wykonane samodzielnie przez młodzież.

c) Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

d) Nad pracami czuwa nauczyciel koordynujący pracę konkursową.

e) Pracę należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, numer klasy oraz dane szkoły, a także datę i miejsce wykonania zdjęcia oraz krótkie wyjaśnienie, na czym to zjawisko polega ).

f) Autorzy dołączają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do oddanych prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

g) Przesłane prace nie będą zwracane.

h) Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu i Facebooku.

4. Zasady szczegółowe:

a) Przedmiotem konkursu są fotografie, przedstawiające dowolnie wybrane zjawiska fizyczne dostrzeżone w otaczającej przyrodzie lub świadomie wyeksponowane w przeprowadzonym przez uczniów eksperymencie.

b) Technika wykonania fotografii jest dowolna.

c) Zdjęcie należy wykonać w formacie fotograficznym 20 cm x 30 cm, kolorowe lub czarno-białe oraz dostarczyć pliki JPG na pendrive do p. Piotra Zalewskiego

d) Jeden autor może dostarczyć tylko jedno zdjęcie.

e) Zdjęcie nie może być wydrukowane na drukarce atramentowej lub laserowej.

f) O ile na fotografiach znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii, wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

g) Fotografie na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty), będą dyskwalifikowane.

5. Terminy:

Pracę wykonaną zgodnie z wymogami organizatorów należy dostarczyć do organizatorów lub biblioteki szkolnej (nie ma możliwości dostarczenia pracy drogą elektroniczną) do dnia 15 maja 2020r.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 5 czerwca 2020r.

7. Oceny prac dokona profesjonalne jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne. Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc przewidziano nagrody rzeczowe.

Pobierz: Regulamin Konkursu Fotograficznego