„EDUKACJA PRZEZ SZACHY”

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„EDUKACJA PRZEZ SZACHY”

W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Jest to dwuletnia nauka gry w szachy , która odbywa się co tydzień  jako zajęcia obowiązkowe prowadzone   przez Marię Rams . Nauczyciel współpracuje  z Małopolskim Związkiem Szachowym. W ubiegłym roku uczniowie klasy pierwszej w ramach realizowanego projektu uczestniczyli w Krakowie w małopolskich rozgrywkach szachowych .

Edukacja przez szachy” pozwala w nowy, ciekawy sposób rozwijać umiejętności uczniów i przyswajać treści zawarte w Nowej Podstawie Programowej. Jest to rozwijanie umiejętności matematycznych, określanie położenia obiektów, orientacji, symetrii, wyobraźni przestrzennej, logicznego myślenia. uważnego słuchania wypowiedzi i korzystania z przekazywanych informacji, wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa położenie obiektów względem obranego obiektu, używając określeń: góra, dół, przód, tył, w prawo, w lewo oraz ich kombinacji. „Edukacja przez szachy” wspomaga rozumne zachowania ucznia w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku, wytrwałości przy wykonywaniu zadań. Gra  w szachy uczy współpracy w zabawie i nauce szkolnej, w sytuacjach życiowych, przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej.

Założenia organizacyjne:

 • dwuletnia nauka gry w szachy,
 • uwzględnienie zajęć w okresowej i rocznej ocenie,
 • udział w ewaluacji projektu.

Korzyści płynące z nauki gry w szachy:

„Nauczcie dzieci grać w szachy,

a o ich przyszłość możecie być spokojni.”

                                                        Paul Morphy

Korzyści płynące z nauczania gry w szachy na różnych etapach edukacyjnych docenia także Unia Europejska. W wydanym 15.03.2012 Oświadczeniu Pisemnym Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole” (0050/2011) czytamy między innymi „szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (…), bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania…”.

Wpływ szachów na ogólny rozwój intelektualny dzieci i młodzieży:

 • królewska gra rozwija i ćwiczy wyobraźnię przestrzenną dziecka, poprawia koordynację ruchów,
 • szachy to żywa lekcja geometrii, powiększa objętość pamięci wzrokowej,
 • gra w szachy uczy logicznego myślenia według torów przyczynowo-skutkowych, analizowania sytuacji i wyciągania wniosków

Wpływ szachów na psychikę oraz kształtowanie osobowości dzieci:

 • dyscyplina ta rozwija takie cechy jak opanowanie, koncentracja, determinacja, cierpliwość, wytrwałość, odwaga, wyobraźnia,
 • uczy radzenia sobie ze stresem, skutecznego działania pod presją, nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji,
 • trening szachowy kształtuje wolę walki i zwycięstwa, co jest szczególnie ważne dla dzieci, które np. ze względów zdrowotnych nie mogą uprawiać innych dyscyplin sportu,
 • gra w szachy uczy zdrowej rywalizacji, postępowania według zasad fair play i szacunku wobec przeciwnika,
 • młody szachista uczy się nawiązywania i utrzymywania dobrych, przyjacielskich kontaktów z ludźmi,
 • szachy uczą dziecko odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji własnych decyzji,
 • szachy są również grą, rozrywką, świetną zabawą i mogą stać się dla naszych uczniów pasją i sposobem na życie

Spodziewane efekty:

dla szkoły:

 • wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły dla uczniów I etapu edukacyjnego,
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców,
 • wzbogacenie tradycyjnych środków i metod dydaktycznych,
 • forma promocji szkoły

dla uczniów:

 • poznanie gry w szachy,
 • wzrost umiejętności logicznego myślenia,
 • wykorzystanie umiejętności gry w szachy do wykonywania operacji matematycznych,
 • wzrost umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych.
 • stosowanie zasady „fair play