EDUKACJA PRZEZ SZACHY

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

 „EDUKACJA PRZEZ SZACHY”

W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Innowacja jest wdrażana  od września 2017 roku przez  Marię Rams w klasie I c.  Zajęcia w takiej formie mogą odbywać się dzięki akceptacji   Kuratorium Oświaty,  władz samorządowych i  przygotowaniu metodycznym przez Polski  Związek Szachowy. 

Celem projektu Polskiego Związku Szachowego jest zwiększenie umiejętności matematycznych polskich uczniów. „Edukacja przez szachy” pozwala w nowy, ciekawy sposób rozwijać umiejętności uczniów i przyswajać treści zawarte w Nowej Podstawie Programowej.

 Założenia organizacyjne:

 • dwuletnia nauka gry w szachy,
 • realizacja 1 godziny tygodniowo jako zajęć obowiązkowych,
 • uwzględnienie zajęć w okresowej i rocznej ocenie,
 • udział w ewaluacji projektu,
 • nauczyciel realizujący innowację, planuje współpracę z Małopolskim Związkiem Szachowym, który zapewnia wsparcie dla szkół w organizacji turniejów dla uczestników projektu „Szachy w szkole” (w drugim roku realizacji)

Korzyści płynące z nauki gry w szachy:

„Nauczcie dzieci grać w szachy,

a o ich przyszłość możecie być spokojni.”

                                                        Paul Morphy

Korzyści płynące z nauczania gry w szachy na różnych etapach edukacyjnych docenia także Unia Europejska. W wydanym 15.03.2012 Oświadczeniu Pisemnym Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole” (0050/2011) czytamy między innymi „szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (…), bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania…”.

Wpływ szachów na ogólny rozwój intelektualny dzieci i młodzieży:

 • królewska gra rozwija i ćwiczy wyobraźnię przestrzenną dziecka, poprawia koordynację ruchów;
 • szachy to żywa lekcja geometrii, powiększa objętość pamięci wzrokowej;
 • gra w szachy uczy logicznego myślenia według torów przyczynowo-skutkowych, analizowania sytuacji i wyciągania wniosków.

Wpływ szachów na psychikę oraz kształtowanie osobowości dzieci:

 • dyscyplina ta rozwija takie cechy jak opanowanie, koncentracja, determinacja, cierpliwość, wytrwałość, odwaga, wyobraźnia;
 • uczy radzenia sobie ze stresem, skutecznego działania pod presją, nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji;
 • trening szachowy kształtuje wolę walki i zwycięstwa, co jest szczególnie ważne dla dzieci, które np. ze względów zdrowotnych nie mogą uprawiać innych dyscyplin sportu;
 • gra w szachy uczy zdrowej rywalizacji, postępowania według zasad fair play i szacunku wobec przeciwnika;
 • młody szachista uczy się nawiązywania i utrzymywania dobrych, przyjacielskich kontaktów z ludźmi;
 • szachy uczą dziecko odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji własnych decyzji;
 • szachy są również grą, rozrywką, świetną zabawą i mogą stać się dla naszych uczniów pasją i sposobem na życie.

Spodziewane efekty:

dla szkoły:

 • wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły dla uczniów I etapu edukacyjnego;
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców;
 • wzbogacenie tradycyjnych środków i metod dydaktycznych;
 • forma promocji szkoły;

dla uczniów:

 • poznanie gry w szachy;
 • wzrost umiejętności logicznego myślenia;
 • wykorzystanie umiejętności gry w szachy do wykonywania operacji matematycznych;
 • wzrost umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych;
 • stosowanie zasady „fair play.

Przeprowadzone badania   w Stanach  Zjednoczonych  pokazały  niezwykle pozytywny wpływ „królewskiej gry” nie tylko na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, ale także społeczny, psychiczny i ogólny. Twórca teorii inteligencji wielorakich, jednej z najpopularniejszych teorii psychologiczno-edukacyjnych naszych czasów amerykański profesor Howard Gardner, właśnie przy pomocy szachów ilustruje możliwości rozwoju dwóch z dziewięciu rodzajów inteligencji człowieka ( logiczno-matematyczna i przestrzenna).