Wolontariat

Mottem, które towarzyszy nam od samego początku powstania Klubu są słowa:   

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

 nie przez to, co ma,lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

ROK SZKOLNY: 2017/2018

Inspiracją do założenia Szkolnego Klubu Wolontariatu była otwartość społeczności szkolnej na niesienie  bezinteresownej pomocy innym ludziom.

Miejsce siedziby Szkolnego Klubu Wolontariatu                                                                                 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Sączu  pod nadzorem Dyrekcji we współpracy z lokalnymi instytucjami i stowarzyszeniami.

Koordynacja Szkolnego Klubu Wolontariatu                                                                                   

– Na czele SKW stoi nauczyciel  Teresa Biłas /s Hiacynta – koordynator wolontariatu

– Koordynator wolontariatu podejmuje współpracę z pedagogiem szkolnym, opiekunem samorządu, i radą pedagogiczną.

– Koordynator wyznacza spośród chętnych wolontariuszy lidera każdej akcji, który pomaga koordynatorowi nadzorować jej przebieg

W skład Szkolnego Klubu Wolontariusza wchodzą:

 1. Dyrektor szkoły jako organ prowadzący,
 2. Koordynator
 3. Lider Klubu
 4. Członkowie Klubu – uczniowie szkoły i chętni absolwenci.

Opiekun i lider kierują poczynaniami Klubu, wraz z członkami reprezentują Klub na zewnątrz.

Cele i założenia   

Cele SKW wynikają z uniwersalnej idei pomocy bliźniemu, która powinna być praktykowana w stosunku do każdego człowieka w potrzebie, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę.

Cele szczegółowe programu Szkolnego Klubu Wolontariusza : 

 • nowatorski system włączania młodzieży w życie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego o charakterze regularnym i akcyjnym;
 • tworzenie więzi między uczniami, a nauczycielami;
 • zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;
 • kształtowanie postaw prospołecznych;
 • rozwijanie empatii, zrozumienia;
 • inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
 • zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni;
 • kształtowanie umiejętności działania zespołowego;
 • zwiększenie satysfakcji nauczycieli z wykonywanej pracy;
 • budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań;
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;
 • współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się;
 • budowanie wizerunku szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
 • dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń;

Zadania Szkolnego Klubu Wolontariusza: 

W roku szkolnym 2017/18 Szkolny klub Wolontariatu zobowiązuje się do:

 1. Przeprowadzenia ogólnoszkolnej lub klasowej pogadanki nt. „Co to jest wolontariat”?
 2. Przeprowadzenia szkolnego konkursu plastycznego nt. „Pomocna dłoń”.
 3. Przeprowadzenia akcji charytatywnej w środowisku lokalnym, w dowolnej formie i na wybrany cel.
 4. Przeprowadzenia Dnia Wolontariusza w szkole według własnego pomysłu.
 5. Przeprowadzenia pogadanek w klasach przez wybrane osoby na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania.
 6. Przeprowadzenia akcji samopomocy na rzecz uczniów pt: „Umiem, więc pomagam”- pomoc w nauce.

W celu efektywnej i twórczej realizacji powyższych zadań  ramach  SKW zostały powołane                   3 sekcje. Są to: sekcja  Artystyczna, Pomocna dłoń, Charytatywna .

Działalność informacyjna

 • Plakaty okazjonalne
 • Gablotka wolontariatu
 • Kronika
 • Informacje na stronie internetowej szkoły i opiekuna grupy

Sposoby ewaluacji:

 • Ankieta dla wolontariuszy;
 • Sprawozdanie z pracy Szkolnego Wolontariatu
 • Prace pisemne/plastyczne, zdjęcia, filmiki

Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu 

Oferta uczestnictwa w Klubie skierowana jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu i jej absolwentów.

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie pomagać i służyć innym
 2. Kandydat posiada cechy wolontariusza i żyje kodeksem etycznym.
 3. Działalność Klubu Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności  i bezinteresowności,
 4. Każdy członek Klubu kieruje się życzliwością i chęcią niesienia pomocy, troską o innych, Wolontariusz zna zasady działalności wolontariackiej i przestrzega ich,
 5. Każdy członek naszego Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być wzorem dla innych,
 6. Spotkania wolontariuszy odbywają się w miarę potrzeb,
 7. Wolontariusz stara się być dobrym uczniem i nie opuszczać zajęć bez powodu, jego działalność charytatywna nie może odbywać się kosztem nauki.

Cechy – wolontariusz posiada:

 • dużo optymizmu i chęć do działania
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili
 • odwagę, empatię i otwartość
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność
 • kulturę osobistą

Kodeks etyczny wolontariusza

 • Będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą.
 • Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.
 • W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuję o tym koordynatora pracy wolontariuszy.
 • Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane.
 • Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.
 • Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.
 • Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.
 • Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.
 • Będę działać w zespole.
 • Będę osobą, na której można polegać.
 • Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się ode mnie oczekuje.
 • Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy.
 • Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.
 • Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.

KARTA WOLONTARIUSZA

 Prawa wolontariusza

 1. Wolontariusz ma prawo zgłaszać własne propozycje, inicjatywy.
 2. Wolontariusz ma prawo podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole, pracy w domu i odpoczynku.
 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna SKW  oraz członków szkolnego wolontariatu.
 4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy. Zaświadczenie takie otrzyma wolontariusz, który systematycznie brał udział w spotkaniach i zebraniach Koła oraz aktywnie uczestniczył w pracy wolontariatu.
 5. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu po uprzedzeniu opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu.

Obowiązki wolontariusza

 1. Wolontariusz ma obowiązek dążyć do urzeczywistnienia w sobie ducha wolontariusza, który niesie pomoc zawsze tam, gdzie sytuacja tego wymaga.
 2. Wolontariusz ma obowiązek wykonywać prace na rzecz Szkolnego Klubu Wolontariatu i prace podejmowane przez Koło.
 3. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i zebraniach Szkolnego Koła Wolontariatu.
 4. Wolontariusz, aby otrzymać pisemne zaświadczenie o wykonywanej pracy, zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 70% akcji organizowanych przez Szkolny Klub Wolontariatu.
 5. Wolontariusz ma obowiązek troszczyć się o rozwój Koła.
 6. Nieletni członkowie Koła muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców  lub opiekuna prawnego na działanie w Szkolnym Kole Wolontariatu.

Nagradzanie wolontariuszy

Nagradzanie wolontariuszy odbywa się w ramach apelu porządkowego po pierwszym semestrze oraz na zakończenie roku szkolnego, podczas którego przedstawiane jest sprawozdanie podsumowujące działalność Klubu Wolontariusza.

Formy nagradzania:

 1. a) wpis do szkolnego dziennika
 2. b) zaświadczenie uczestnictwa w akcji charytatywnej
 3. c) wyrażenie uznania słownego,
 4. d) pochwała Dyrektora na forum szkoły,
 5. e) wręczenie dyplomu lub pisemnego podziękowania

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

 Przepisy 

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zrzeszone w Szkolnym Klubie Wolontariatu.
 2. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej.
 3. Decyzje o rozwiązaniu Szkolnego Koła Wolontariatu podejmuje Dyrektor Szkoły.

Załączniki  do programu Szkolnego Klubu Wolontariusza :

#Informacje ogólne:  Pobierz Plik

# Zgoda rodziców/opiekunów prawnych uczestnika zajęć:  Pobierz Plik

# Zgoda rodziców/opiekunów prawnych wolontariusza: Pobierz Plik

 

Galeria: