Świetlica szkolna

swietlica

Świetlica szkolna jest czynna codziennie:

  • 7:00 – 17:00 /budynek główny,
  • 7.00-8.00 oraz 11:30 -16.30/ filia  na Wólkach.

Do świetlicy przyjmowane są dzieci według następujących kryteriów:

  • dzieci, których oboje rodziców pracują zawodowo /poświadczone pieczątkami z zakładów pracy/
  • dzieci wskazane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną lub pedagoga szkolnego.

Składka na potrzeby świetlicy jest dobrowolna i wynosi 5 zł miesięcznie. Pieniądze te przeznaczone są na zakup materiałów i przyborów do prowadzenia zajęć plastyczno-technicznych, pomocy naukowych, książek, gier, zabawek, nagród w konkursach świetlicowych.
Dzieci powinny być odbierane przez osoby dorosłe. W przypadku odbierania dzieci przez inne osoby, niż rodzice osoby te muszą podać pisemne upoważnienie podpisane przez rodziców .
Jeżeli dziecko samo wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie, że rodzice wyrażają na to zgodę i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
Prawa i obowiązki ucznia/wychowanka świetlicy określa Statut Szkoły i Regulamin Świetlicy. Wychowankowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy na wniosek wychowawcy mogą zostać ukarani według zasad określonych w Statucie Szkoły. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione na niej przedmioty i przyniesione drogie zabawki.


Regulamin Świetlicy: Pobierz Plik

Aspekty prawne dotyczące odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej: Pobierz Plik

Karta zgłoszenia do świetlicy: Pobierz Plik

Zasady zachowania ucznia w świetlicy szkolnej: Pobierz Plik


PRACOWNICY ŚWIETLICY:

  • mgr Anna Banach
  • mgr Małgorzata Feliks
  • mgr Anna Ociepka
  • mgr Marta Węglarz